ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/02/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU