Οδηγίες Εντύπου Ε12 Οικοδομοτεχνικά Έργα

08/09/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης  Εντύπου  Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης στα Οικοδομοτεχνικά Έργα, Έκδοση 02 (18.07.2022)

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU