ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

09/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 09/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU