ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

22/12/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 22/12/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU