ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

02/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 02/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU