ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

23/02/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 23/02/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU