ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/06/2024

Τα έντυπα προσλήψεων και αποχωρήσεων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7) που υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εκπρόθεσμα εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω εντύπων, όπως επίσης η μη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των λοιπών εντύπων αρμοδιότητας ΔΥΠΑ και Επιθεώρησης Εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής δεν θα επισύρουν κυρώσεις.
Η υποβολή των εντύπων Ε4:Τροποιητικός Αποδοχών και Ε9:Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δηλ. μέχρι την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 23:59. 

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU