ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/04/2024

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου  Ε4 «Τροποποιητικός αποδοχών - Πίνακας Προσωπικού» παρατείνεται έως και 31/5/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική άνευ άλλων παρατάσεων.

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU