ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/09/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 15/09/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU