ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11
Η προθεσμία υποβολής του εντύπου «Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11/07/2022.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU