Οδηγίες Εντύπου Ε12 Οικοδομοτεχνικά Έργα

08/09/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης  Εντύπου  Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης στα Οικοδομοτεχνικά Έργα, Έκδοση 02 (18.07.2022)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU