ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

20/10/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 20/10/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU