ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

03/03/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 02/03/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU