ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/11/2022

Η διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.efka.gov.gr λόγω αναβάθμισης της υπηρεσίας: Χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δεν επηρεάζουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Ιστότοπο https://eservices.yeka.gr [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ]

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU