ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/04/2024

Σύμφωνα με την παρ. α’/ii του άρθρου 5Α της υπ’ αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 Υ.Α. (Β’ 3520), το οποίο προσετέθη με το άρθρο πρώτο, παρ. 19, του μέρους Γ’, της υπ’ αριθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. (B’ 7421), η μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της. Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος το νέου κατώτατου μισθού, ήτοι την 1η.4.2024, η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024. Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις γίνονται εντός του περιβάλλοντος ΕΡΓΑΝΗ Ι και ουδόλως η  νομοθετημένη προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται ανωτέρω επηρεάζεται από την έναρξη εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που έχει οριστεί για την 1.7.2024.

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU