ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/01/2024

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής, του άρθρου 6 της με Α.Π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020 ), έως και τις 31.01.2024.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU