Οδηγίες για την συμπλήρωση  του  Εντύπου αναγγελίας πρόσληψης: (Έντυπο 3)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού: (Έντυπο 5)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  του Εντύπου Ε6-Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ΜΕ προειδοποίηση/ΤΑΚΤΙΚΗ καταγγελία (αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  του Εντύπου Ε6-Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση/ΑΤΑΚΤΗ καταγγελία (εργατοτεχνίτες-υπάλληλοι)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  δήλωσης του εργοδότη για λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου:(Έντυπο  7)

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση  του  Εντύπου αναγγελίας πρόσληψης: (Έντυπο 3)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3:

Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. [αρθ.4, παρ.β Υ.Α.5072/6/25.02.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25.02.3013)]

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΑΕΔ  (http://ait.oaed.gr/)   

Το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης νέου εργαζόμενου αποτελείται από τις εξής ομάδες πεδίων [τα πεδία με την κόκκινη σήμανση είναι υποχρεωτικά για την υποβολή]:

Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

 

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε.

 

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε.

 

 

 

 

 

Υπηρεσία ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων), Κωδικός Υπηρεσίας ΟΑΕΔ και Κωδικός Υπηρεσίας Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων): Υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται  το ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης,  και κωδικοί αυτών  (συμπληρώνονται από σχετική λίστα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επιλέγεται από λίστα η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ/ΣΕΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του προσλαμβανόμενου μισθωτού.

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία: Συμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

            ΝΑΙ

 

               ΟΧΙ

 

Α.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

ΕΠΩΝΥΜΟ[1]

 

 

ΌΝΟΜΑ1

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΑΦΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

....../ ....../ ............

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», «ΑΜΕ», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ», «ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Ο.Υ.», «ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.», «Α.Φ.Μ.», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Εργοδοτική οργάνωση: ο εργοδότης συμπληρώνει την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει η επιχείρηση.


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Κ.Α.Δ.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη

Στον πίνακα αυτό ο εργοδότης συμπληρώνει την κύρια δραστηριότητα και τυχόν δευτερεύουσες, εφόσον υπάρχουν.

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΔΡΑ

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΙΚΑ

Κ.Α.Δ.

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία Παραρτήματος εργοδότη

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΕΔΡΑ», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΙΚΑ)», «ΑΡ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ/ΤΟΣ ΙΚΑ», «ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ», «E-mail» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

 

           ΑΝΔΡΑΣ

 

                                    ΓΥΝΑΙΚΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

Στοιχεία προσληφθέντος

Επώνυμο /Όνομα, / Επώνυμο, Όνομα Πατέρα / Επώνυμο, Όνομα Μητέρας: Συμπληρώνεται το επώνυμο και το όνομα του εργαζομένου, το επώνυμο και το όνομα πατέρα και μητέρας, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο [λατινικοί χαρακτήρες, όπου απαιτείται]. Ειδικότερα για τους πολίτες τρίτων χωρών συμπληρώνονται όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια διαμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας [λατινικοί χαρακτήρες]

Τόπος Γέννησης & Ημερομηνία γέννησης: Συμπληρώνεται ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου

Φύλο: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Υπηκοότητα:   επιλέγεται από σχετική λίστα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΥΠΟΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Στοιχεία ταυτότητας καθεστώς διαμονής και εργασίας

Τύπος: επιλέγονται από λίστα το είδος ταυτότητος του εργαζομένου: δηλαδή εάν πρόκειται για Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος ή Διαβατήριο, ή Ταυτότητα Χωρών Ε.Ε., ή Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. (μετά από 3μηνη διαμονή), ή Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε. (5ετία), ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής (Βινιέτα), ή Βεβαίωση (τύπου Α) κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδεια διαμονής, ή Δελτίο διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.), Ειδική Βεβαίωση νόμιμης διαμονής (ύστερα από προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια), ή άδεια διαμονής με προϋπόθεση άδεια εργασίας [(απαιτείται ΚΑΙ Εγκριτική Απόφαση από Γ.Γ. Περιφέρειας για πρόσβαση στην αγορά εργασίας). Ειδικότερες υποπεριπτώσεις: Δελτίο πρόσφυγα ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / Δελτίο αιτήσαντος άσυλο ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / υπό Ανοχή Πρόσφυγες-ανθρωπιστικοί λόγοι ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια]

Αριθμός: Συμπληρώνεται  ο αριθμός του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Εκδούσα Αρχή: Συμπληρώνεται η Αρχή που εξέδωσε το νομιμοποιητικό έγγραφο

Ημερομηνία Έκδοσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Ημερομηνία Λήξης ισχύος: Συμπληρώνεται  η ημερομηνία λήξης ισχύος του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συμπληρώνεται (1) επιλογή ανάλογα την περίπτωση: άδεια διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης ή άδεια διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή εποχική απασχόληση με θεώρηση εισόδου

 

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Aφορά άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Ημερομηνία λήξης αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα  η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας).

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

 

ΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

Αφορά εποχιακή απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας που εργάζεται με την θεώρηση εισόδου (VISA): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο, Εάν ΝΑΙ,

Αριθμός θεώρηση εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, ο αριθμός θεώρησης  εισόδου (VISA)

Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, η Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA) από ……..  έως………

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

 

ΑΓΑΜΟΣ/Η

 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

 

ΧΗΡΟΣ/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

Οικογενειακή Κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Αριθμός τέκνων:  Συμπληρώνεται  ο αριθμός των τέκνων


ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ

Α.Φ.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ο.Υ.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

ΑΡ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ[2]

 

Ειδικά στοιχεία προσληφθέντος

ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εργαζομένου

ΔΟΥ: Συμπληρώνεται η αρμόδια Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος

Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης: Συμπληρώνεται ο οργανισμός κύριας ασφάλισης του εργαζομένου και ο κωδικός επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα

ΑΜΑ: Συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου (ΙΚΑ ή άλλος ασφαλιστικός φορέας)

ΑΜΚΑ: Συμπληρώνεται  ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζομένου

Αριθμός Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ: (Συμπληρώνεται ο αριθμός εάν πρόκειται για άνεργο από το  σχετικό Δελτίο  Ανεργίας)

Αρ. Βιβλιαρίου Ανηλίκου: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που εργαζόμενος είναι ανήλικος (Σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου, συμπληρώνεται ο αριθμός βιβλιαρίου εργασίας το οποίο εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ:

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία διεύθυνσης / επικοινωνίας  προσληφθέντος

Διεύθυνση : Οδός, Αριθμός, περιοχή, Πόλη : Συμπληρώνεται η οδός, ο αριθμός, η περιοχή και η Πόλη

Τ.Κ. Συμπληρώνεται  ο αριθμός του ταχ. Κώδικα

Δήμος, Δημοτική / Τοπική Κοινότητα,: Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

Τηλέφωνο, Fax, E-mail: Συμπληρώνονται οι αριθμοί  τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1.

2.

3.

4.

ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΛΛΟ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

Στοιχεία εκπαίδευσης – κατάρτισης- γενική εκπαίδευση- τεχνική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενου και επιλέγεται από σχετική λίστα

Επαγγελματική Κατάρτιση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ναι τότε αναγράφεται το  Αντικείμενο Κατάρτισης  και επιλέγεται από σχετική λίστα το Θεματικό Πεδίο,  η Θεματική ενότητα και  το Είδος Φορέα Κατάρτισης

Διάρκεια Κατάρτισης: Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης από …….μέχρι……

Διάρκεια σε ώρες και το έτος απόκτησης Κατάρτισης: Συμπληρώνεται οι ώρες του προγράμματος και το έτος απόκτησης.

τη γνώση ξένων γλωσσών 

τη γνώση υπολογιστών

Άλλο: Συμπληρώνονται πληροφορίες που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα προηγούμενα πεδία


 

 

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης)

 

 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΏΡΕΣ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΕΡΓΑΤΗΣ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΣΤΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΚΩΔ.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

   ΟΧΙ       

 

 

 

 

 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 

 

 

 

ΑΟΡ. ΧΡΟΝ.

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΘΕ ΑΠΟ ΑΛΛΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  Ή ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ

 

 

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ;

 

ΧΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία  Πρόσληψης

Ημερομηνία αναγγελίας: Συμπληρώνεται από το σύστημα η ημερομηνία αναγγελίας της πρόσληψης

Ημ/νία πρόσληψης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία της πρόσληψης

Ώρα έναρξης εργασίας (κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης): Συμπληρώνεται η ώρα έναρξης εργασίας κατά την πρώτη ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν η ώρα που συμπληρωθεί είναι μεταγενέστερη της ώρας έναρξης-λήξης εργασίας (επόμενο πεδίο) η υποβολή θα καταστεί εκπρόθεσμη

Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως: Συμπληρώνονται οι ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης

Ώρες έναρξης & λήξης ημερησίας εργασίας και ημέρες εργασίας: Συμπληρώνονται οι ώρες έναρξης και λήξης του ημερήσιου ωραρίου καθώς και οι ημέρες εργασίας, πχ 8.00 - 16.00, Δευτέρα - Παρασκευή. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με το σύστημα των βαρδιών ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ για τον  εργαζόμενο αναλυτικά  ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF  με τις ημερομηνίες και ωράρια  εργασίας του, δηλαδή  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ώρες διαλλείματος-διακοπής ημερησίας εργασίας: Συμπληρώνεται η ώρα έναρξης και λήξης του διαλείμματος, πχ 13.00 έως 13.30. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ για  τον εργαζόμενο αναλυτικά  ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF με τις ημερομηνίες και ώρα έναρξης και λήξης του διαλείμματος.

Χαρακτηρισμός Εργαζομένου ως προς την ιδιότητα  του Εργάτη ή Υπαλλήλου: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Ειδικές περιπτώσεις: συμπληρώνονται οι ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης από τη σχετική λίστα

Ειδικότητα: Συμπληρώνεται η ειδικότητα από σχετική λίστα [χρήση φίλτρων αναζήτησης: 4 πρώτα ψηφία του κωδικού που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ ΙΚΑ και * (π.χ. 1234*) ή μέρος του λεκτικού της ειδικότητας (π.χ. υπαλλ* για την ειδικότητα υπάλληλος), εμφανίζονται οι πλησιέστερες τιμές που αφορούν στην περιγραφή της ειδικότητας και επιλέγεται η κατάλληλη. Στην περίπτωση που δεν ανευρίσκεται η ακριβής περιγραφή της ειδικότητας, τότε επιλέγεται η πλησιέστερη σε αυτήν και στο πεδίο «Σημειώσεις» αναγράφεται η περιγραφή της ειδικότητας (κωδικός και λεκτικό) όπως υποβάλλεται στην ΑΠΔ ΙΚΑ].

Προϋπηρεσία σε έτη:  Συμπληρώνεται σε έτη η συνολική προϋπηρεσία του εργαζομένου, στην ίδια ή σε παρεμφερή ειδικότητα, την οποία είχε αποκτήσει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης

Σύνολο μεικτών αποδοχών: Συμπληρώνεται το σύνολο των πάσης  φύσεως καταβαλλομένων μεικτών αποδοχών

Ωρομίσθιο: συμπληρώνεται το ποσό του ωρομισθίου. [Αν πρόκειται για μηνιαίες αποδοχές, το ποσό προκύπτει από την αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ώρες. Υπολογισμός ωρομισθίου: μηνιαίες μεικτές αποδοχές ÷ 25(ημέρες ασφάλισης) × 6(ημέρες) ÷ 40(ώρες)].

Αναλαμβάνει πρώτη φορά εργασία ως μισθωτός: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Σχέση εργασίας (Τύπος απασχόλησης): Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο και εάν πρόκειται για σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα πχ από 07/04/2009 έως 10/12/2010

Καθεστώς απασχόλησης (Είδος απασχόλησης): Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Ήλθε από άλλη περιοχή ή ξένη χώρα εντός του τελευταίου έτους: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο και

Εάν ναι, από ποια: Επιλέγεται από σχετική λίστα Χώρα, Δήμος, Δημοτική / Τοπική Κοινότητα , Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός), Περιφέρεια

 

 

Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα ΟΑΕΔ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

        ΝΑΙ

 

              ΟΧΙ

 

 

Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ

ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

       ΝΑΙ

 

                  ΟΧΙ

 

 

 

Λήψη επιδόματος ανεργίας από ΟΑΕΔ

ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

       ΝΑΙ

 

            ΟΧΙ

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ : Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Αν ναι, με ποιο πρόγραμμα: Συμπληρώνεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που επιλέγεται από σχετική λίστα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΑΕΔ  (http://ait.oaed.gr/)   

Λήψη επιδόματος ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ. Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Αν ναι Συμπληρώνεται η Υπηρεσία ΟΑΕΔ και ο Κωδικός Υπηρεσίας ΟΑΕΔ

 

Συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

TΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ   ΠΡΩΤ.:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 

Συμπληρωματικός: Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού ο οποίος κατατίθεται ετησίως από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων)

Σημειώσεις: Συμπληρώνονται πληροφορίες οι οποίες δεν προκύπτουν από προηγούμενα πεδία (π.χ. ειδικότητα κατά ταξινόμηση ΙΚΑ, ακριβής προϋπηρεσία, κ.λ.π.)

 

 

 


ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Στοιχεία  «Ο ΒΕΒΑΙΩΝ»

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του βεβαιούντος

 

Στοιχεία  Υπεύθυνος Εργοδότης / Νόμιμος εκπρόσωπος

Συμπληρώνεται το ΑΦΜ του ενεργού Νόμιμου εκπροσώπου, όπως έχει καταγραφεί στο ΙΚΑ, για τον έλεγχο από το πληροφοριακό σύστημα  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

1.    Αρχείο εντύπου:

Προβλέπεται δυνατότητα για επισύναψη του προγράμματος εργασίας εργαζομένου (βλ. ανωτέρω)

2.    Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

3.    Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

Προσοχή!!!:

 

Ø  Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού: (Έντυπο 5)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε5:

Το έντυπο Ε5 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης

Το έντυπο Οικειοθελούς Αποχώρησης μισθωτού αποτελείται από τις εξής ομάδες πεδίων [τα πεδία με την κόκκινη σήμανση είναι υποχρεωτικά για την υποβολή]:

Υπηρεσία στην  οποία  απευθύνεται

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ*

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων), Κωδικός Υπηρεσίας ΟΑΕΔ και Κωδικός Υπηρεσίας Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων): Υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται  το ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης,  και κωδικοί αυτών  (συμπληρώνονται από σχετική λίστα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επιλέγεται από λίστα η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ/ΣΕΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του μισθωτού.

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   ­

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ­

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία: Συμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα

 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

            ΝΑΙ

 

               ΟΧΙ

 

Α.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

ΕΠΩΝΥΜΟ[3]

 

 

ΌΝΟΜΑ1

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΑΦΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

....../ ....../ ............

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», «ΑΜΕ», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ», «ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Ο.Υ.», «ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.», «Α.Φ.Μ.», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Εργοδοτική οργάνωση: ο εργοδότης συμπληρώνει την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Κ.Α.Δ.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη

Στον πίνακα αυτό ο εργοδότης συμπληρώνει την κύρια δραστηριότητα και τυχόν δευτερεύουσες, εφόσον υπάρχουν.

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΔΡΑ

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΙΚΑ

Κ.Α.Δ.

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία Παραρτήματος εργοδότη

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΕΔΡΑ», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΙΚΑ)», «ΑΡ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ/ΤΟΣ ΙΚΑ», «ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ», «E-mail» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ»

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

 

                 ΑΝΔΡΑΣ

 

                                              ΓΥΝΑΙΚΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

Στοιχεία αποχωρήσαντα Μισθωτού

Επώνυμο /Όνομα, / Επώνυμο, Όνομα Πατέρα / Επώνυμο, Όνομα Μητέρας: Συμπληρώνεται το επώνυμο και το όνομα του εργαζομένου, το επώνυμο και το όνομα πατέρα και μητέρας, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο [λατινικοί χαρακτήρες, όπου απαιτείται]. Ειδικότερα για τους πολίτες τρίτων χωρών συμπληρώνονται όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια διαμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας [λατινικοί χαρακτήρες]

Τόπος Γέννησης & Ημερομηνία γέννησης: Συμπληρώνεται ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου

Φύλο: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Υπηκοότητα:   επιλέγεται από σχετική λίστα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΥΠΟΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Στοιχεία ταυτότητας καθεστώς διαμονής και εργασίας

Τύπος: επιλέγονται από λίστα το είδος ταυτότητος του εργαζομένου: δηλαδή εάν πρόκειται για Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος ή Διαβατήριο, ή Ταυτότητα Χωρών Ε.Ε., ή Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. (μετά από 3μηνη διαμονή), ή Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε. (5ετία), ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής (Βινιέτα), ή Βεβαίωση (τύπου Α) κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδεια διαμονής, ή Δελτίο διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.), Ειδική Βεβαίωση νόμιμης διαμονής (ύστερα από προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια), ή άδεια διαμονής με προϋπόθεση άδεια εργασίας [(απαιτείται ΚΑΙ Εγκριτική Απόφαση από Γ.Γ. Περιφέρειας για πρόσβαση στην αγορά εργασίας). Ειδικότερες υποπεριπτώσεις: Δελτίο πρόσφυγα ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / Δελτίο αιτήσαντος άσυλο ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / υπό Ανοχή Πρόσφυγες-ανθρωπιστικοί λόγοι ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια]

Αριθμός: Συμπληρώνεται  ο αριθμός του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Εκδούσα Αρχή: Συμπληρώνεται η Αρχή που εξέδωσε το νομιμοποιητικό έγγραφο

Ημερομηνία Έκδοσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Ημερομηνία Λήξης ισχύος: Συμπληρώνεται  η ημερομηνία λήξης ισχύος του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συμπληρώνεται (1) επιλογή ανάλογα την περίπτωση: άδεια διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης ή άδεια διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή εποχική απασχόληση με θεώρηση εισόδου

 

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Aφορά άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Ημερομηνία λήξης αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα  η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας).

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

 

ΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

Αφορά εποχιακή απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας που εργάζεται με την θεώρηση εισόδου (VISA): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο, Εάν ΝΑΙ,

Αριθμός θεώρηση εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, ο αριθμός θεώρησης  εισόδου (VISA)

Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, η Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA) από ……..  έως………

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΈΓΓΑΜΟΣ/Η

 

ΆΓΑΜΟΣ/Η

 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

 

ΧΗΡΟΣ/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

 

Οικογενειακή Κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Αριθμός τέκνων:  Συμπληρώνεται  ο αριθμός των τέκνων

 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Α.Φ.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ο.Υ.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

ΑΡ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ[4]

 

Ειδικά στοιχεία μισθωτού

ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εργαζομένου

ΔΟΥ: Συμπληρώνεται η αρμόδια Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος

Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης: Συμπληρώνεται ο οργανισμός κύριας ασφάλισης του εργαζομένου και ο κωδικός επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα

ΑΜΑ: Συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου (ΙΚΑ ή άλλος ασφαλιστικός φορέας)

ΑΜΚΑ: Συμπληρώνεται  ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζομένου

Αριθμός Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ: (Συμπληρώνεται ο αριθμός εάν πρόκειται για άνεργο από το  σχετικό Δελτίο  Ανεργίας)

Αρ. Βιβλιαρίου Ανηλίκου: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που εργαζόμενος είναι ανήλικος (Σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου, συμπληρώνεται ο αριθμός βιβλιαρίου εργασίας το οποίο εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία διεύθυνσης / επικοινωνίας  μισθωτού

Διεύθυνση : Οδός, Αριθμός, περιοχή, Πόλη : Συμπληρώνεται η οδός, ο αριθμός, η περιοχή και η Πόλη

Τ.Κ. Συμπληρώνεται  ο αριθμός του ταχ. Κώδικα

Δήμος, Δημοτική / Τοπική Κοινότητα,: Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

Τηλέφωνο, Fax, E-mail: Συμπληρώνονται οι αριθμοί  τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1.

2.

3.

4.

ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΛΛΟ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

Στοιχεία εκπαίδευσης – κατάρτισης- γενική εκπαίδευση- τεχνική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενου και επιλέγεται από σχετική λίστα

Επαγγελματική Κατάρτιση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ναι τότε αναγράφεται το  Αντικείμενο Κατάρτισης  και επιλέγεται από σχετική λίστα το Θεματικό Πεδίο,  η Θεματική ενότητα και  το Είδος Φορέα Κατάρτισης

Διάρκεια Κατάρτισης: Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης από …….μέχρι……

Διάρκεια σε ώρες και το έτος απόκτησης Κατάρτισης: Συμπληρώνεται οι ώρες του προγράμματος και το έτος απόκτησης.

τη γνώση ξένων γλωσσών 

τη γνώση υπολογιστών

Άλλο: Συμπληρώνονται πληροφορίες που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα προηγούμενα πεδία

 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

 

             ΕΡΓΑΤΗΣ

 

                                    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 

ΠΛΗΡΗΣ

 

ΜΕΡΙΚΗ

 

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

1.1.     ΚΩΔΙΚΟΣ   ­

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

...../ ...../ ............

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

...../ ...../ ............

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  (ΜΙΣΘΟΣ Η ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Στοιχεία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Χαρακτηρισμός Εργαζομένου ως προς την ιδιότητα  του Εργάτη ή Υπαλλήλου: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Σχέση εργασίας (Τύπος απασχόλησης): Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο και εάν πρόκειται για σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα πχ από 07/04/2009 έως 10/12/2010

Καθεστώς απασχόλησης (Είδος απασχόλησης): Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Ειδικότητα: Συμπληρώνεται η ειδικότητα από σχετική λίστα [χρήση φίλτρων αναζήτησης: 4 πρώτα ψηφία του κωδικού που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ ΙΚΑ και * (π.χ. 1234*) ή μέρος του λεκτικού της ειδικότητας (π.χ. υπαλλ* για την ειδικότητα υπάλληλος), εμφανίζονται οι πλησιέστερες τιμές που αφορούν στην περιγραφή της ειδικότητας και επιλέγεται η κατάλληλη. Στην περίπτωση που δεν ανευρίσκεται η ακριβής περιγραφή της ειδικότητας, τότε επιλέγεται η πλησιέστερη σε αυτήν και στο πεδίο «Σημειώσεις» αναγράφεται η περιγραφή της ειδικότητας (κωδικός και λεκτικό) όπως υποβάλλεται στην ΑΠΔ ΙΚΑ].

Ημερομηνία  πρόσληψης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία της πρόσληψης του μισθωτού

Ημερομηνία  Αποχώρησης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία της Αποχώρησης του μισθωτού

Σύνολο μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση (μισθός ή ημερομίσθιο): Συμπληρώνεται το σύνολο των πάσης  φύσεως καταβαλλομένων μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση του μισθωτού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται πληροφορίες οι οποίες δεν προκύπτουν από προηγούμενα πεδία

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Στοιχεία  «Ο ΒΕΒΑΙΩΝ»

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του βεβαιούντος

 

Στοιχεία  Υπεύθυνος Εργοδότης / Νόμιμος εκπρόσωπος

Συμπληρώνεται το ΑΦΜ του ενεργού Νόμιμου εκπροσώπου, όπως έχει καταγραφεί στο ΙΚΑ, για τον έλεγχο από το πληροφοριακό σύστημα  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

4.    Αρχείο εντύπου:

Επισυνάπτεται (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου

5.    Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

6.    Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

Προσοχή!!!:

 

Ø  Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Ø  Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

 

 

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  του Εντύπου Ε6-Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ΜΕ προειδοποίηση/ΤΑΚΤΙΚΗ καταγγελία (αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε6 με προειδοποίηση:

Το έντυπο Ε6-με προειδοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο

Το έντυπο Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με προειδοποίηση αποτελείται από τις εξής ομάδες πεδίων [τα πεδία με την κόκκινη σήμανση είναι υποχρεωτικά για την υποβολή]:

 

Υπηρεσία στην   οποία  απευθύνεται:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ*

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία ΟΑΕΔ, Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων), Κωδικός Υπηρεσίας ΟΑΕΔ και Κωδικός Υπηρεσίας Σ.ΕΠ.Ε. (Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων): Υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται  το ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης,  και κωδικοί αυτών  (συμπληρώνονται από σχετική λίστα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επιλέγεται από λίστα η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ/ΣΕΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του μισθωτού.

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   ­

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ­

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία: Συμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

            ΝΑΙ

 

               ΟΧΙ

 

Α.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

ΕΠΩΝΥΜΟ[5]

 

 

ΌΝΟΜΑ1

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΑΦΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

....../ ....../ ............

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», «ΑΜΕ», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ», «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ», «ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Ο.Υ.», «ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.», «Α.Φ.Μ.», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Εργοδοτική οργάνωση: ο εργοδότης συμπληρώνει την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει η επιχείρηση.


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Κ.Α.Δ.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία δραστηριοτήτων εργοδότη

Στον πίνακα αυτό ο εργοδότης συμπληρώνει την κύρια δραστηριότητα και τυχόν δευτερεύουσες, εφόσον υπάρχουν.

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΔΡΑ

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΙΚΑ

Κ.Α.Δ.

ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία Παραρτήματος εργοδότη

ΠΕΔΙΑ «ΙΚΑ»: ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣ ΙΚΑ

Τα πεδία «ΕΔΡΑ», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΙΚΑ)», «ΑΡ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ», «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ/ΤΟΣ ΙΚΑ», «ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.», «Τ.Κ.», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «ΦΑΞ», «E-mail» προκύπτουν μέσα από διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΙΚΑ (Μητρώο Εργοδοτών). Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το ΙΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».

Στη στήλη ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) συμπληρώνεται από τον εργοδότη ο ΚΑΔ όπως του έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισάγονται τα πρώτα τέσσερα ψηφία του «ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχει αποδοθεί από το TAXIS για έδρα/παράρτημα. [Ο ΚΑΔ αναγράφεται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. κατά την έναρξη και τη δήλωση μεταβολών δραστηριότητας, στο Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχείρησης και επιτηδευματιών) κ.λπ.]

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΌΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΌΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

ΦΥΛΟ

 

                  ΑΝΔΡΑΣ

 

                                           ΓΥΝΑΙΚΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

Στοιχεία απολυόμενου

Επώνυμο /Όνομα, / Επώνυμο, Όνομα Πατέρα / Επώνυμο, Όνομα Μητέρας: Συμπληρώνεται το επώνυμο και το όνομα του εργαζομένου, το επώνυμο και το όνομα πατέρα και μητέρας, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο [λατινικοί χαρακτήρες, όπου απαιτείται]. Ειδικότερα για τους πολίτες τρίτων χωρών συμπληρώνονται όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια διαμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας [λατινικοί χαρακτήρες]

Τόπος Γέννησης & Ημερομηνία γέννησης: Συμπληρώνεται ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου

Φύλο: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Υπηκοότητα:   επιλέγεται από σχετική λίστα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΥΠΟΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Στοιχεία ταυτότητας καθεστώς διαμονής και εργασίας

Τύπος: επιλέγονται από λίστα το είδος ταυτότητος του εργαζομένου: δηλαδή εάν πρόκειται για Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος ή Διαβατήριο, ή Ταυτότητα Χωρών Ε.Ε., ή Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. (μετά από 3μηνη διαμονή), ή Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε. (5ετία), ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής (Βινιέτα), ή Βεβαίωση (τύπου Α) κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδεια διαμονής, ή Δελτίο διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.), Ειδική Βεβαίωση νόμιμης διαμονής (ύστερα από προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια), ή άδεια διαμονής με προϋπόθεση άδεια εργασίας [(απαιτείται ΚΑΙ Εγκριτική Απόφαση από Γ.Γ. Περιφέρειας για πρόσβαση στην αγορά εργασίας). Ειδικότερες υποπεριπτώσεις: Δελτίο πρόσφυγα ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / Δελτίο αιτήσαντος άσυλο ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια / υπό Ανοχή Πρόσφυγες-ανθρωπιστικοί λόγοι ΚΑΙ άδεια εργασίας από Περιφέρεια]

Αριθμός: Συμπληρώνεται  ο αριθμός του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Εκδούσα Αρχή: Συμπληρώνεται η Αρχή που εξέδωσε το νομιμοποιητικό έγγραφο

Ημερομηνία Έκδοσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

Ημερομηνία Λήξης ισχύος: Συμπληρώνεται  η ημερομηνία λήξης ισχύος του νομιμοποιητικού εγγράφου, βάσει της επιλογής στο πεδίο «Τύπος»

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συμπληρώνεται (1) επιλογή ανάλογα την περίπτωση: άδεια διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης ή άδεια διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή εποχική απασχόληση με θεώρηση εισόδου

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Aφορά άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας: Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 

ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρμοδίας Υπηρεσίας)

 

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ΝΑΙ ΕΙΔΟΣ; Επιλέγεται  από λίστα  η άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας).

Αριθμός αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): αν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας συμπληρώνεται, ο Αριθμός αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας): Συμπληρώνεται η Ημερομηνία λήξης  αδείας διαμονής για την οποία απαιτείται επιπλέον έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας (αρμοδίας υπηρεσίας)

 

ΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

Αφορά εποχιακή απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας που εργάζεται με την θεώρηση εισόδου (VISA): Nαι ή Όχι ;  Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο, Εάν ΝΑΙ,

Αριθμός θεώρηση εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, ο αριθμός θεώρησης  εισόδου (VISA)

Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA): Συμπληρώνεται, η Χρονική διάρκεια  ισχύος εισόδου (VISA) από ……..  έως………

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΈΓΓΑΜΟΣ/Η

 

ΆΓΑΜΟΣ/Η

 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

 

ΧΗΡΟΣ/Α

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

Οικογενειακή Κατάσταση

Οικογενειακή Κατάσταση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Αριθμός τέκνων:  Συμπληρώνεται  ο αριθμός των τέκνων

 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ

Α.Φ.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ο.Υ.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

ΑΡ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ[6]

 

 

Ειδικά στοιχεία απολυόμενου

ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εργαζομένου

ΔΟΥ: Συμπληρώνεται η αρμόδια Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος

Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης: Συμπληρώνεται ο οργανισμός κύριας ασφάλισης του εργαζομένου και ο κωδικός επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα

ΑΜΑ: Συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου (ΙΚΑ ή άλλος ασφαλιστικός φορέας)

ΑΜΚΑ: Συμπληρώνεται  ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζομένου

Αριθμός Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ: (Συμπληρώνεται ο αριθμός εάν πρόκειται για άνεργο από το  σχετικό Δελτίο  Ανεργίας)

Αρ. Βιβλιαρίου Ανηλίκου: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που εργαζόμενος είναι ανήλικος (Σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου, συμπληρώνεται ο αριθμός βιβλιαρίου εργασίας το οποίο εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ

 

Τ.Κ.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΦΑΞ

 

E-MAIL

 

Στοιχεία διεύθυνσης / επικοινωνίας  απολυόμενου

Διεύθυνση : Οδός, Αριθμός, περιοχή, Πόλη : Συμπληρώνεται η οδός, ο αριθμός, η περιοχή και η Πόλη

Τ.Κ. Συμπληρώνεται  ο αριθμός του ταχ. Κώδικα

Δήμος, Δημοτική / Τοπική Κοινότητα,: Επιλέγεται από λίστα η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) όπου βρίσκεται το παράρτημα, αφού προηγουμένως επιλεγούν τιμές για τα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΟΣ)» και «ΔΗΜΟΣ».

Τηλέφωνο, Fax, E-mail: Συμπληρώνονται οι αριθμοί  τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟ

 

ΈΩΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

 

ΈΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1.

2.

3.

4.

ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΆΛΛΟ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

Στοιχεία εκπαίδευσης – κατάρτισης- γενική εκπαίδευση- τεχνική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενου και επιλέγεται από σχετική λίστα

Επαγγελματική Κατάρτιση: Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο

Εάν ναι τότε αναγράφεται το  Αντικείμενο Κατάρτισης  και επιλέγεται από σχετική λίστα το Θεματικό Πεδίο,  η Θεματική ενότητα και  το Είδος Φορέα Κατάρτισης

Διάρκεια Κατάρτισης: Συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης από …….μέχρι……

Διάρκεια σε ώρες και το έτος απόκτησης Κατάρτισης: Συμπληρώνεται οι ώρες του προγράμματος και το έτος απόκτησης.

τη γνώση ξένων γλωσσών 

τη γνώση υπολογιστών

Άλλο: Συμπληρώνονται πληροφορίες που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα προηγούμενα πεδία

 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

 

Χ

                  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

 

   ΠΛΗΡΗΣ

 

    ΜΕΡΙΚΗ

 

        ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  (ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ   ­

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

...../ ...../ .........

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

...../ ...../ .........

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

ΑΝ   ΝΑΙ   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

.../ .../….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

...../ ...../ .........

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΜΙΣΘΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ